Overdenkingen

‘Wie niet met Mij is, die is tegen Mij; en wie niet met Mij bijeenbrengt, die drijft uiteen.’ – Mattheus 12:30 HSV.
‘Wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Wie mij niet helpt om mensen te verzamelen, jaagt ze uiteen.’ – Mattheus 12:30 Het Boek.

‘Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.’ – Lukas 10:16 HSV.

‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ – Johannes 14:6 HSV.
‘Liefde is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God dan door liefde.’ – ODV.

‘Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.’ – 1 Johannes 2:15 HSV.
Politiek kent niet het Goede, kan hoogstens tussen twee kwaden het beste kiezen. – Nathan.

‘Daarna ging Jezus met Zijn discipelen naar het Judese land en verbleef daar met hen en doopte.’ – Johannes 3:22 HSV.
‘En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’ …
‘Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt’ …
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.’ – Handelingen 2:38,41 + Hand. 8:12 HSV.
‘Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.’ – Galaten 3:27 HSV.
‘één Heere, één geloof, één doop,’ – Efeze 4:5 HSV.
‘En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.’ – Handelingen 22:16 HSV.

‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.
U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.’
– Mattheus 10:8 HSV.
‘Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.’ – Jakobus 1:6-7 HSV.
‘I believe in miracles for I believe in God!,’- Kathryn Kuhlman.
‘Ga richting Jezus, ga richting het wonder,’ – Jan Zijlstra.
‘How to use the faith you already have,’ – Oral Roberts.
‘Good morning, Holy Spirit,’ – Benny Hinn.
Toch waarschuwt Jezus ook tegen allerlei soorten van wonderdoeners!
‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’ – Mattheus 7:21-23 HSV.

‘Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.’ – Lukas 6:37 HSV.

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: