Visioen

(…) Toen geheel onverwachts… manifesteerde letterlijk zich aan de hemel, geheel vanuit het niets, vier lichtende driehoeken. De grootste in het midden, en daarvan aan iedere kant een, die gelijk was aan de andere. Deze waren dus een stuk minder groot. Bovenop de grootste een hele kleine! Onder de grootste was de zon. Ik ervoer deze formatie, stelling, manifestatie van lichtende driehoeken, als een pure manifestatie van liefde! Links daarvan manifesteerde zich een volledig gouden gelaat van een oudere man met een baard. In grootte gelijk aan de driehoeken. Ik was onder de indruk van dat alles! Toen manifesteerde zich rechts van de driehoeken een enorme formatie lichtende de schijven. (…) Ik ervoer intelligentie! Deze schijven waren intelligent. En toen ervoer ik in mij hun stem: ‘Eens zullen we komen, heb vertrouwen.’ Ik dacht toen bij mezelf: ja, waarom zou ik ze niet vertrouwen? Toen werden ze een, vielen de grenzen (omlijning) van de schijven weg, ze werden tot Een licht, een enorme stormwind kwam toen over me heen, een alles meesleurende storm. Met moeite bleef ik toen staan op die vluchtheuvel. Bij dit enorme visioen was ik al door mijn knieën gegaan: voor die enorme manifestatie van kracht, macht, schoonheid en liefde!… Toen kwamen die schijven als een alles meesleurende en vernietigende storm van licht over mij heen. Alles wat niet geluisterd had (tijdens deze manifestatie aan de hemel probeerde ik mijn omgeving ervan te overtuigen, van de altijd aanwezige kracht en liefde van de Hemel) werd toen geheel direct vernietigd! Verkeer en al… Wauw en toen was ik wakker! Geheel vervuld met een goddelijke kracht, een goddelijke openbaring! … Vijf jaar later begon ik dit hemels visioen te ontdekken, herlezen in de Bijbel door bepaalde opvallende teksten. (Een boek dat ik nooit zo serieus had genomen!) Zo ontdekte ik deze tekst in Jeremia 30:23-24: ‘Zie, een storm van de HEERE, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven. De brandende toorn van de HEERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart. In later tijd zult u dat begrijpen.’ En deze tekst in Mattheüs 24:30-31: ‘En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.’ … In Daniël 7:13 staat: ‘Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen.’ … En in Mattheüs 16:27, als een mooi geheel: ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.’ ‘Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.’ – Markus 13:32. Eens zullen wij komen… hadden de ‘engelen’ tegen me gezegd, in dat visioen! Ja, ik had voor mezelf de Bijbel opnieuw gewaardeerd, ik was laaiend enthousiast! Toen ik die goddelijke openbaring had was ik 18 jaar oud! Net twee jaar bekeerd tot God! Het visioen was in 4 juni 1976. Ik geloofde in God op een volkomen simpele manier. Als een jood, moslim, christen,… God als het Licht van de wereld. De brenger en beschermer van het goede en hij was tevens dat goede. PS Er zijn mensen die niet geloven in nieuwe openbaringen, zoals de Jehovah’s Getuigen maar in de Bijbel ontdekte ik voor mezelf: ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien.’ – Joel 2:28.

(Uit: Ik Ben die Ik Ben – bijbelteksten HSV.)